> Strona główna
Artyku³y
Lista artykułów

3555 - Wyświetleń Czy Bog wybral rok 2012
3284 - Wyświetleń Co sie zmieni w 2012r?
Highlight Highlight
Newsy
Brak elementów
Did God choose the year 2012?
The final time in the form foretold by the prophecies has many features that everybody can today see around oneself. The transfers  describe a specific course of events in reality there are such events that in the significant part agree with these prophetic indications. The time of the foretold and anticipated changes in the behaviour of the sun on the turn of 2012 and 2013 may lead to the occurrence of different catastrophic events or simply cataclysms on earth.

[ Read More ]

2012 – the time of great changes or the next outgrowth of fantasy?
A few of the foretold “ends of the world” passed, none of the foretold dates came true not even in any particular form of events not to mention the end of the world. The final times are not only foretold or indicated by visions, they are simply described at length in the prophecies. It is a fact that no prophecy shows the exact time of the final events. However, a reader that judges in a logical way, discerning and perceptive may refer the indications and the descriptions of the events depicted in the prophecies to a specific time. Such unequivocal references are very difficult to be found in the huge collections of the biblical records and generally accepted prophecies. Next, a lot of different widely available information is passed in such an enigmatic way that it is impossible to show the unequivocal clues that refer to the events or at least to the
time when they take place.

What will change in 2012

“The world will change in 2012”

 

   

The world is a general term, for one person it will be “the world of his thoughts”, for the other it will be “the world in which he is living”. In order to describe the term “the world” one ought to define  precisely one's point of view.

[ Read More ]

2012 – czas wielkich zmian, czy kolejny wykwit fantazji?
     Minê³o ju¿ kilka zapowiadanych „koñców ¶wiata”, ¿adna z zapowiadanych dat nie spe³ni³a siê nawet w jakiej¶ szczególnej formie wydarzeñ nie mówi±c ju¿ o koñcu ¶wiata. Czasy ostateczne s± nie tylko zapowiadane, czy wskazywane wizjami, s± one wrêcz szeroko opisywane w proroctwach.

Czy Bog wybral rok 2012

 Czy Bóg wybra³, 2012 r na czas realizacji w³asnych planów zwi±zanych z czasem ostatecznym?

Co sie zmieni w 2012r?


   ¦wiat jest pojêciem ogólnym, dla jednego bêdzie to „¶wiat jego my¶li” dla innego „¶wiat, w którym ¿yje”. W celu okre¶lenia terminu „¶wiat” nale¿y dok³adnie sprecyzowaæ punkt widzenia.

 [ Czytaj Dalej ]

Koniec ery ryb

   Majowie pojawili siê, aby poinformowaæ nas o prawach energii kosmicznej tej galaktyki,która wp³ywa na zachowania wszystkich obiektów i istot znajduj±cych siê w jej granicach. Prawa te bardzo precyzyjnie reguluj± zjawiska zachodz±ce w Uk³adzie S³onecznym, w tym równie¿ na Ziemi. Aby je zrozumieæ, musimy znaæ choæ przybli¿on± strukturê galaktyk i zachodz±ce w nich procesy.

Koniec ery ryb cz.1 ]
[
Koniec ery ryb cz.2]
Materia³ nades³any do redakcji portalu :
www.andrzejstruski.com
Twitter
Nowe Strony
Online
US 35.175.x.x
Unknown 134.119.x.x
Language