> Strona główna > Artyku³y > 2012 > 2012 – czas wielkich zmian, czy kolejny wykwit fantazji?
Artyku³y
Lista artykułów

3506 - Wyświetleń Czy Bog wybral rok 2012
3233 - Wyświetleń Co sie zmieni w 2012r?

2012 – czas wielkich zmian, czy kolejny wykwit fantazji?
Data 23/06/2010 21:33  Autor Andrzej Struski  Klikniêæ 3036  Jêzyk Polish
Minê³o ju¿ kilka zapowiadanych „koñców ¶wiata”, ¿adna z zapowiadanych dat nie spe³ni³a siê nawet w jakiej¶ szczególnej formie wydarzeñ nie mówi±c ju¿ o koñcu ¶wiata.

2012 – czas wielkich zmian, czy kolejny wykwit fantazji?

     Minê³o ju¿ kilka zapowiadanych „koñców ¶wiata”, ¿adna z zapowiadanych dat nie spe³ni³a siê nawet w jakiej¶ szczególnej formie wydarzeñ nie mówi±c ju¿ o koñcu ¶wiata. Czasy ostateczne s± nie tylko zapowiadane, czy wskazywane wizjami, s± one wrêcz szeroko opisywane w proroctwach. Fakt, ¿adne proroctwo nie ukazuje dok³adnego czasu ostatecznych wydarzeñ. Jednak logicznie oceniaj±cy, wnikliwy i spostrzegawczy czytelnik mo¿e odnie¶æ wskazania i opisy wydarzeñ ujêtych w proroctwach do konkretnego czasu. Takie jednoznaczne odniesienia, s± bardzo trudne do odnalezienia w olbrzymich zbiorach zapisów biblijnych i ogólnie uznanych proroctw. Z kolei wiele ró¿nych szeroko dostêpnych informacji, jest na tyle enigmatycznie przekazanych, ¿e wykazanie jednoznacznych wskazówek dotycz±cych wydarzeñ, lub chocia¿by czasu, kiedy one nast±pi±, jest niemo¿liwe.

     Wektory, jakie mog± zostaæ wyprowadzone z logicznego czytania proroctw, by³yby bardziej sensownym i dok³adniej przedstawiaj±cym sprawê zbiorem informacyjnym. Do takiego czytania proroctw nie mo¿na podchodziæ w tradycyjny i ulubiony sposób. W pierwszej kolejno¶ci, czytaj±cy musi do szczêtu, wyzuæ siê z potrzeb spe³niania w³asnych zachcianek w poszukiwaniu wygodnych i odpowiadaj±cych standardom informacji. Tylko zimna i prosta logika ukazuj±ca znaczenie jednego s³owa, pozwoli odczytaæ ukryty sens a nawet odszyfrowaæ wa¿ne informacje. Z do¶wiadczenia wiem, ¿e s³owa kluczowe a nawet s³owa klucze maja identyczne znaczenie w ró¿nych proroctwach. Zarówno w tre¶ci Starego jak i Nowego testamentu, w tre¶ci Apokalipsy, jaki i w proroctwach Nostradamusa, wystêpuj± te same klucze s³owne.

     Jednak najistotniejsz± spraw± w interpretacji proroctw jest przyjêcie za³o¿enia, które mówi, ¿e najwa¿niejsze s± sprawy du¿ej wagi. To one bêd± opisywane i chocia¿ okrêtnie, to jednak w ca³ej tre¶ci o nich mowa. By nie by³o tak ³atwo to zapisane w proroctwach tre¶ci s± podzielone na zbiory nasycone informacjami i takie, które nie mówi± o niczym wa¿nym, aczkolwiek mówi± o wznios³ych sprawach dotycz±cych Boga. Takie tre¶ci s± prawdziw± pu³apk± dla interpretatorów, te boskie sprawy w znacz±cym stopniu ich zajmuj± i zaciemniaj± ostro¶æ logicznego rozumowania. Trze¼wo my¶l±c i z dystansem do wiary podchodz±c, niejedn± ciekaw± informacjê mo¿na w proroctwach wyczytaæ, nawet i czas do¶æ precyzyjny w apokalipsie jest zaszyfrowany.

Struski Andrzej