> Strona główna > Artyku³y > 2012 > Czy Bog wybral rok 2012
Artyku³y
Lista artykułów

3509 - Wyświetleń Czy Bog wybral rok 2012
3235 - Wyświetleń Co sie zmieni w 2012r?

Czy Bog wybral rok 2012
Data 24/06/2010 20:27  Autor Andrzej Struski  Klikniêæ 3508  Jêzyk Polish
Czas ostateczny w postaci zapowiadanej proroctwami posiada wiele cech, jakie ka¿dy mo¿e obecnie zauwa¿yæ wokó³ siebie.


Czy Bóg wybra³, 2012 r na czas realizacji w³asnych planów zwi±zanych z czasem ostatecznym?

       Czas ostateczny w postaci zapowiadanej proroctwami posiada wiele cech, jakie ka¿dy mo¿e obecnie zauwa¿yæ wokó³ siebie. Przekazy opisuj± specyficzny tok zdarzeñ w rzeczywisto¶ci s± takie zdarzenia, które w istotnej czê¶ci siê z tymi proroczymi wskazaniami pokrywaj± siê. Czas zapowiadanych i przewidywanych zmian w zachowaniu siê s³oñca na prze³omie 12-go i 13-go roku, mo¿e doprowadziæ do wyst±pienia na ziemi ró¿nych katastroficznych wydarzeñ, czy wrêcz kataklizmów. Czynnikiem fizycznym, jaki bezpo¶rednio mo¿e dotkn±æ planetê a w szczególno¶ci biologiê, bêd± wyrzucone ze s³oñca silnie namagnesowane cz±stki materii. S³oñce w tym czasie wed³ug naukowych obliczeñ ma w du¿ym stopniu zwiêkszyæ naturaln± ilo¶æ wyrzucanej, w formie erupcji rozgrzanej materii.

       W obecnym czasie, kiedy ju¿ nawet sam klimat planety sygnalizuje nadchodz±ce zmiany, zdecydowana wiêkszo¶æ ludzi nie rozumie powagi sytuacji. To niezrozumienie wynika ze specyficznej cechy cz³owieka, opartej na nadziei. Cz³owiek nawet w najtrudniejszej sytuacji, je¿eli nie widzi jeszcze faktu wyst±pienia ¶miertelnego zagro¿enia, tkwi w nadziei na to, ¿e jako¶ go to zagro¿enie ominie. Gdy zagro¿enie dotyczy spraw b³ahych, efekt, jaki by nie by³, jak to siê mówi, „rozchodzi siê po ko¶ciach”. Jednak, gdy zagro¿enie dotyczy ¿ycia, to efekt nie za bardzo ma gdzie siê rozej¶æ. Ofiara tego do¶wiadczenia ju¿ go nie zapamiêta a ¶wiadkowie zdarzenia, na przekór logice, nie zmieni± swego postêpowania i nadal bêd± kultywowaæ cechy ¿ycia w nadziei. Na tym poziomie osobowo¶ci, jeste¶my nie reformowalni.

       Informacje dotycz±ce roku 2012, s± równie¿ przyjmowane w sposób, który odnosi siê do tej szczególnej cechy cz³owieka. Mo¿e i tak jest lepiej. Nie zmienia to jednak sytuacji dla tych, którzy tê sprawê traktuj± powa¿nie. Po¶ród tej grupy ludzi s± i tacy, dla których kwestia przedstawiona w tytule artyku³u mo¿e byæ niezwykle istotna. To, czy Bóg wybra³ ten czas, dla spe³nienia w³asnych celów, czy mo¿e wrêcz przyczyni³ siê do jego zaistnienia, jest spraw± dla wielu niezrozumia³±. Samo niezrozumienie wynika z rozwoju naszej osobowo¶ci w klimacie dominuj±cego wp³ywu wszelkiej ma¶ci kultów. Na ziemi ¿yj± olbrzymie rzesze ludzi tak dalece zniewolonych wp³ywem kultu, który zmienia cz³owieka na poziomie ¶wiadomo¶ci, ¿e traktuj± Boga jako istotê o nieograniczonych mo¿liwo¶ciach (wszechmocny i wszechw³adny). Objawy nieskuteczno¶ci tych ho³ubionych cech Boga w postaci wystêpowania ró¿nych przypadków nêkaj±cych cz³owieka, s± w za¶lepieniu t³umaczone jako dopust bo¿y a nie jako brak mo¿liwo¶ci dzia³ania Boga, na tym konkretnym polu.

       Herezj± jest pos±dzenie Boga o brak mo¿liwo¶ci skutecznego dzia³ania, lepiej sobie taki problem wyt³umaczyæ dopustem. W odniesieniu do nadchodz±cych wydarzeñ zwi±zanych z przewidywan±, zwiêkszon± aktywno¶ci± s³oñca i prorokowanymi wydarzeniami czasów ostatecznych, których nadej¶cie z kolei jest zapowiadane kultowymi informacjami, wierni ustosunkowuj± siê i przyjmuj± je jako dzia³anie Boga, we wszystkich aspektach tematu. To dzia³anie wed³ug ich wyobra¿enia, powinno obejmowaæ ca³okszta³t zdarzeñ, maj±cych w tym czasie wyst±piæ. W dniu ostatnim si³a boska zgodnie z kultowymi zapowiedziami, uczyni kataklizm jako karê a Bóg uratuje dobrych uczestników kultu.

       Takie odniesienia, nie mog± utworzyæ (z przyczyny braku rozs±dku i logicznego my¶lenia, cz³owieka za¶lepionego przymusem kultowym), realnego zrozumienia zapowiadanych w proroctwach rzeczywistego stanu wydarzeñ.
Takiej natury, jak± posiada cz³owiek w swej g³êbi, natury, która z premedytacj± zosta³a zamkniêta ¿elazn± pieczêci± kultowej iluzji, pieczêci±, której moc± jest Bóg o³tarzowy, przedstawiany jako wszechmocny i wszechwiedz±cy, do tego nieograniczenie dobry i sprawiedliwy nie z³amie ¿adna logika. Za¶lepiony wierny nie pos³ucha logiki bli¼niego, raczej sam mu wci¶nie swoj± i kultow± racjê.

       W obliczu takiego nastawienia ludzi do czasów ostatecznych, nie istnieje realna p³aszczyzna odniesienia siê spo³eczeñstwa do zgodnej zapowiadanych rzeczywisto¶ci± oceny zapowiadanych wydarzeñ. Mimo to, czas biegnie, zapowiadane symptomy objawiaj± siê coraz czê¶ciej a wszystko to dzieje siê na planie rzeczywistego teatru zdarzeñ. Czasy ostateczne, to czas umocowany w ¶wiadomo¶ci cz³owieka, konkretnymi cechami przypisanymi zdarzeniom i postaciom, które s± zapisane w proroctwach.

       Proces w wyniku, którego mo¿e doj¶æ do wyst±pienia kataklizmów na planecie posiada swe ¼ród³o w naturalnej cyklicznie powtarzaj±cej siê sytuacji w ewolucji gwiazd. Tu dzia³anie Boga nie ma nic do rzeczy, nie mo¿e On tego stanu fizycznego ewolucji wszech¶wiata zmieniæ. Natomiast zamierzonym dzia³aniem Boga mo¿emy okre¶liæ, wybranie takiego czasu, dla spe³nienia swoich zamierzeñ. W tym kontek¶cie, mo¿na ¶mia³o powiedzieæ, Bóg wybra³ 2012 rok jako najlepszy czas i og³osi³ jego nadej¶cie w proroctwach.

Struski Andrzej