> Strona główna > Artyku³y > 2012 > Co sie zmieni w 2012r?
Artyku³y
Lista artykułów

3555 - Wyświetleń Czy Bog wybral rok 2012
3284 - Wyświetleń Co sie zmieni w 2012r?

Co sie zmieni w 2012r?
Data 02/12/2010 19:13  Autor Andrzej Struski  Klikniêæ 3283  Jêzyk Polish
¦wiat jest pojêciem ogólnym, dla jednego bêdzie to „¶wiat jego my¶li” dla innego „¶wiat, w którym ¿yje”. W celu okre¶lenia terminu „¶wiat” nale¿y dok³adnie sprecyzowaæ punkt widzenia. 

Co siê zmieni w 2012r?

„¦wiat siê Zmieni w 2012r”


    


¦wiat jest pojêciem ogólnym, dla jednego bêdzie to „¶wiat jego my¶li” dla innego „¶wiat, w którym ¿yje”. W celu okre¶lenia terminu „¶wiat” nale¿y dok³adnie sprecyzowaæ punkt widzenia.

Zmiana, jaka nast±pi w 2012r, bêdzie dotyczy³a równie¿ cz³owieka, jednak nie tylko. Zdarzenie to, posiada charakter astronomiczny a wynika z istoty magnetyzmu i grawitacji wszech¶wiata. W zakresie tej istoty, mie¶ci siê równie¿ mechanizm autoregulacji astronomicznego zegara. S³oneczny uk³ad planetarny jest jednym z elementów zegara astronomicznego. Precyzja wskazañ ca³ego zegara, jest uzale¿niona od stabilno¶ci zachowañ wszystkich uk³adów s³onecznych wszech¶wiata. Ten aspekt astronomicznego zegara, nie mo¿e siê zmieniaæ. Jest to ¶wiat zegara astronomicznego.

Jakie w uk³adach s³onecznych zachodz± procesy, mo¿e zmiany, by zachowaæ stabilno¶æ zegara?

Do zachowania stabilnych i precyzyjnych wskazañ, niezbêdne jest zachowanie sta³em masy ca³ego uk³adu s³onecznego, wzglêdem si³y grawitacyjnej galaktyki. S³oñce swoj± moc± grawitacyjn±, przyci±ga bardzo du¿o materii z przestrzeni swojego uk³adu planetarnego, ale równie¿ takiej, która przybywa z przestrzeni galaktyki. Z ka¿d± chwil± zwiêksza swoj± wagê. Emituj±c masê materialn± w postaci ¶wiat³a, pozbywa siê czê¶ci nadwagi, jednak nie ca³ej. Materia, jaka jest przechwytywana przez S³oñce, sk³ada siê z ró¿norodnych form, s± w tej masie równie¿ pierwiastki ciê¿kie. Nie wszystkie tego typu pierwiastki zostan± wyemitowane w przestrzeñ a przede wszystkim poza uk³ad s³oneczny. Istot± zegara astronomicznego, jest waga uk³adu s³onecznego a nie waga samej gwiazdy centralnej. Niezbêdne jest pozbycie siê przez S³oñce, (bo planety tego uczyniæ nie mog±) nadmiaru masy materialnej. S³oñce musi wyemitowaæ j± poza przestrzeñ uk³adu s³onecznego. Naturalna emisja w postaci promieniowania ¶wietlnego, nie wyrzuci ciê¿kich pierwiastków. Zalegaj± one pod powierzchni± tego gazowego olbrzyma i mog± zak³ócaæ jego naturalne procesy ¿yciowe. W tym celu w procesie ewolucji materii wszech¶wiata, powsta³y mechanizmy, które aktywuj± taka autoregulacjê.

W odpowiednim po³o¿eniu galaktycznym uk³adu planetarnego, ka¿da gwiazda centralna pod wp³ywem si³ grawitacyjnych galaktyki, aktywuje w³asn± erupcjê. Jest to erupcja cykliczna, powi±zana z innymi, które wystêpuj± na S³oñcu. Plamy S³oneczne, to harmoniczny cykl mikro erupcji, który koñczy siê t± jedn± wielk± erupcja i ca³y proces utrzymania wagi uk³adu s³onecznego rozpoczyna siê od nowa. W 2012r 21 grudnia bêdziemy mieli przyjemno¶æ osobi¶cie obserwowaæ, taka wielka erupcjê.

W taki sposób, zajd± zmiany w ¶wiecie zegara astronomicznego.

Doznania, jaki bêd± bezpo¶rednio dotyczy³y cz³owieka na ziemi, bêd± zmianami w ¶wiecie cz³owieka. Zmianami w ¶wiecie cywilizacji. Zmianami w ¶wiecie biologii, klimatu, geologii i zmianami w jeszcze wielu innych „¶wiatach”.

Najistotniejsz± dla cz³owieka zmian± z punktu widzenia g³ównej przyczyny zmian na ziemi, bêdzie zmiana w ¶wiecie ziemskiego magnetyzmu.

To, ¿e zostanie naruszone, magnetyczne pole ochronne planety ziemi, jest tylko kwesti± czasu w dzia³aniu promieniowania, które bêdzie efektem erupcji. Istota problemu i g³ówna przyczyna zmian na ziemi, le¿y w mo¿liwo¶ci zmiany cech biegunowych j±dra planety. ¯elazne p³ynne j±dro, jest generatorem si³y grawitacyjnej ziemi, si³y, która charakteryzuje zale¿no¶æ i stabilno¶æ po³o¿enia planety wzglêdem S³oñca. Po³o¿enie ziemskich biegunów nie jest utrzymywane przez grawitacyjn± moc planety, to po³o¿enie, jest ustalane przez grawitacyjn± moc S³oñca. W przypadku zmiany biegunowo¶ci j±dra planety, si³a grawitacyjna S³oñca obróci j±dro w przeci±gu stosunkowo krótkiego czasu. Moc grawitacyjna j±dra poci±gnie w kierunku swego obrotu wszystkie kontynenty.

Taki scenariusz jest mo¿liwy i zrealizuje siê, gdy erupcja na S³oñcu osi±gnie stopieñ porównywalny do tych najwiêkszych z jego historii. One to powodowa³y zmiany po³o¿enia ziemskich biegunów. Odbêdzie siê to w taki sposób.

Erupcja S³oñca, wyrzuci olbrzymie ilo¶ci silnie namagnesowanych cz±stek materii. One po zniszczeniu magnetycznego p³aszcza ochronnego ziemi, nie bêd± ju¿ mia³y, innej równie skutecznej bariery na drodze do j±dra ziemi. ¯elazne p³ynne j±dro, które z punktu widzenia potrzeb istnienia biologii na planecie jest niezbêdne w tym cyklicznym wystêpuj±cym, co oko³o 12 ty¶. lat przypadku, mo¿e czê¶ci biologii zaszkodziæ. Woda, która wyleje siê z oceanów, tak jak z rozko³ysanej miski, zniszczy ¿ycie biologiczne w takim zakresie, w jakim siê rozleje.

Zmiany, jakie mog± zachodziæ w ¶wiecie cz³owieka, to nie tylko zniszczenia wodne, to równie¿ zmiany po³o¿enia l±dów i oceanów, które mog± zmieniæ geografiê planety.

Istnieje prawdopodobieñstwo wyst±pienia, jeszcze jednego rodzaju zmiany. Ta zmiana jak wynika z historii cywilizacji ziemskich, mo¿e byæ najdotkliwsza w stosunku do cz³owieka z punktu widzenia jego rozwoju, w aspekcie cywilizacyjnym.

Znane s± wyniki badañ archeologicznych, które ¶wiadcz± o czasie rozwoju cz³owieka. Era cywilizacji to sze¶æ do siedem tysiêcy lat. Brakuj±ce piêæ tysiêcy lat, mo¿e byæ czasem odradzania siê cz³owieka na polu budowania ¶wiadomo¶ci zbiorowej, inaczej mówi±c wiedzy spo³ecznej i cywilizacyjnej. Z takich informacji wynika, ¿e cz³owiek po kataklizmie, który zmienia magnetyzm planety, równie¿ podlega pewnym zmianom magnetycznym. 


© Struski Andrzej  Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu.