> Strona główna > Artykuly > Zdrowie > Wegetarianizm, weganizm czy frutarianizm
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

Wegetarianizm, weganizm czy frutarianizm
Data 08/04/2010 20:03  Autor Andrzej Struski  Klikniêæ 52480  Jêzyk Polish
Z natury ewolucji biologii, cz³owiek nie by³ przystosowany do jedzenia miêsa i produktów zwierzêcych.

Wegetarianizm, weganizm czy frutarianizm.

Z natury ewolucji biologii, cz³owiek nie by³ przystosowany do jedzenia miêsa i produktów zwierzêcych.
Pierwotna forma ¿ycia i jedzenia w czasie, gdy cz³owiek prowadzi³ swoje ¿ycie w ¶rodowisku raju, nie wymaga³a od niego szczególnego wysi³ku w zdobywaniu po¿ywienia. Mechanizmy ewolucji eksponuj± formê ¿ycia i wszelkie jej potrzeby, wed³ug warunków istniej±cych w takim ¶rodowisku, w jakim przebiega³ ca³y proces ewolucji. Istniej± tam wszelkie niezbêdne aspekty do zachowania wyewoluowanej postaci i jej potrzeb. Cz³owieka, te mechanizmy wyeksponowa³y jako osobnika po¿ywiaj±cego siê wy³±cznie takim po¿ywieniem, jakie móg³ znale¼æ w swoim zasiêgu dzia³ania, czyli owocami.

Taka zmiana, której efekty mo¿emy obecnie obserwowaæ na ziemi, nie mog³a nast±piæ z dnia na dzieñ. Wszelki rodzaj specjalnej dzia³alno¶ci w zakresie uprawy czy hodowli, móg³ zaistnieæ dopiero w sytuacji, gdy cz³owiekowi zaczê³o brakowaæ po¿ywienia w jego naturalnym ¶rodowisku. Brak mo¿liwo¶ci utrzymania siê wyewoluowanego gatunku z przyczyn naturalnych nie wyst±pi, a je¿eli tak, to w czasie wielu milionów lat.

Warunki klimatyczne i przyrodnicze ¶rodowiska ¿ycia cz³owieka w raju, (zwane w przekazach £ask± Boga) wymusza³y okre¶lone postêpowanie i zachowanie ¶cis³ych norm u ¿yj±cych tam ludzi. Taki naturalny regulator, zabezpiecza³ kolejne pokolenia przed zej¶ciem z okre¶lonej drogi ¿ycia.

Cz³owiek nie by³ zmuszany do dbania o swój los bytowy, jego zaplecze w postaci „spi¿arni” i miejsca do „spania”, by³o w zasiêgu rêki. W jego ¿yciu emocjonalnym, nie wystêpowa³y poziomy zwi±zane ze strachem i niepokojem. Nie by³o potrzeby do czynienia szczególnego wysi³ku, nie mówi±c ju¿ o obowi±zku pracy. Ca³okszta³t warunków ¿ycia panuj±cy w takim ¶rodowisku, nie zmusza³ cz³owieka do potrzeby zdobywania lub chocia¿by konkurowania o lepsze miejsce do ¿ycia.

Mo¿emy wyobraziæ sobie ludzi, którzy ¿yj± setki lat w optymalnych warunkach. W tym miejscu, istnieje mo¿liwo¶æ odniesienia siê do informacji biblijnych, które mówi± o tysi±cletnim wieku pierwotnych ludzi. By tak d³ugi czas ¿ycia cz³owieka móg³ siê realizowaæ na poziomie cia³a fizycznego, musz± byæ spe³nione okre¶lone warunki.

Organizmy biologiczne posiadaj± okre¶lon± istotê bytu. Przy organizmach typu zwierzêcego, do której to grupy nale¿y równie¿ organizm cz³owieka, tak± istot± jest zbiór organów tworz±cych postaæ fizyczn±. Z kolei wszystkie organy, posiadaj± tak± sam± istotê powstania i rozwoju. Polega ona na organizacji odpowiedniego do organu typu komórek. W tej ocenie cofaj±c siê do pierwszych komórek, dowiadujemy siê, co odkry³a nauka. Okazuje siê, ¿e tych macierzystych komórek jest niewiele w kwestii rodzaju. Odpowiednie zmiany w postaci i formie dzia³ania komórek, powstaj± w trakcie rozwoju organizmu

Komórka jest integralnym tworem, który posiada wszystkie niezbêdne do ¿ycia, wewnêtrzne procesy chemiczne. Ró¿norodno¶æ wystêpuj±ca pomiêdzy postaciami komórek, które tworz± ró¿ne organy, polega na indywidualnych cechach procesów ¿yciowych zachodz±cych we wnêtrzu ka¿dej komórki.

Do zachowania tych procesów a zarazem do zachowania ¿ycia ca³ego organizmu, (tu cz³owieka ¿yj±cego w raju), wystarczaj±ce by³o, spo¿ywanie rosn±cych tam owoców. Taki rodzaj ¿ywienia nie tylko by³ wystarczaj±cy, by³ on optymalny, (s± to prawa ewolucji). Cz³owiek ¿yj±cy w raju, to znaczy ¿yj±cy w odpowiednich warunkach ¶rodowiskowych, do takich zaliczyæ nale¿y równie¿ warunki ¿ycia emocjonalnego i ¿ywi±cy siê owocami, ¿y³ setki lat w dobrym zdrowiu.

Zmiana takiego stanu ¿ycia cz³owieka mog³a nast±piæ tylko w przypadku szczególnego, tudzie¿ zewnêtrznego, wp³ywu na jego potrzeby. Te z kolei spowodowa³y zmiany w populacji, której ponad naturalny wzrost spowodowa³ brak po¿ywienia w naturalnych warunkach.

Teraz ju¿ w szybkim tempie rozwinê³y siê nowe dziedziny ¿ycia cz³owieka w postaci hodowli i uprawy. Jednak po¿ywienie pozyskane z takich ¼róde³, ró¿ni³o siê w stosunku do tego z naturalnego ¶rodowiska. To po¿ywienie, które by³o inne z raju zwanego £ask± Boga. Te nowe warunki ju¿ nie spe³nia³y wszystkich cech naturalnego ¶rodowiska a co za tym idzie nie spe³nia³y cech ³aski Boga. W tym momencie powsta³o zagro¿enie spe³niania przez cz³owieka potrzeb nieba z punktu widzenia Boga.

Nowy rodzaj po¿ywienia w szczególno¶ci tego, które pochodzi³o z prowadzenia hodowli zwierz±t i jedzenia miêsa, zdecydowanie wp³yn±³ na emocje cz³owieka. Nast±pi³o skrócenie ¿ycia, którego przyczyny tkwi± w dwóch podstawowych kwestiach. Pierwsza dotyczy rodzaju po¿ywienia, które do procesów komórkowych wnosi zupe³nie inny zbiór sk³adników niezbêdnych do prawid³owego dzia³ania przemian chemicznych. Druga dotyczy negatywnych emocji, które swe ¼ród³o posiadaj± w tych nowych warunkach ¿ycia.

Reasumuj±c sprawê po¿ywienia cz³owieka, wy³ania siê nam postaæ, która je¿eli bêdzie w swym jad³ospisie posiadaæ przewagê owoców, uzyska zdolno¶æ do naturalnych reakcji odporno¶ciowych organizmu. Obecnie ¿yj±cy cz³owiek, jest w stosunku do postaci ¿yj±cej w naturalnym ¶rodowisku i ¿ywi±cej siê owocami, nieporównywalnie mniej skutecznym instrumentem z punktu widzenia potrzeb Boga. W kontek¶cie do d³ugo¶ci ¿ycia i jako¶ci zdrowia, nie posiada dobrego odniesienia, jest zaledwie strzêpem tamtej postaci.

To, ¿e miêso obecnie znajduj±ce siê w po¿ywieniu cz³owieka, przez wielu jest uwa¿ane za jego niezbêdny sk³adnik, okazuje siê byæ produktem nabytym. Z natury rzeczy, jest to sk³adnik diety, który zaszkodzi³ cz³owiekowi. Optymalna diet± dla cz³owieka, (oczywi¶cie po odwróceniu programu potrzeb komórkowych, który zmieni³ siê w czasie zmiany po¿ywienia) jest frutarianizm, czyli po¿ywienia sk³adaj±ce siê tylko z surowych owoców.

© Andrzej Struski de Merowing.